Ronny Benjamins Fotografie verwerkt  persoonsgegevens om producten en diensten te kunnen leveren. Deze gegevens hebben betrekking op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De AVG verplicht Ronny Benjamins Fotografie inzicht te geven in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Ronny Benjamins Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd op actualiteit controleren.
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Ronny Benjamins Fotografie – Ronny Benjamins
Karel Doormanstraat 3
9903 AK Appingedam
www.ronnybenjamins.nl
post@ronnybenjamins.nl
KvK: 02068202
Ronny Benjamins Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:
> achternaam
> voornamen
> geslacht
> adres
> telefoonnummer
> e-mailadres
> klantnummer
> factuurnummer
Ronny Benjamins Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Ronny Benjamins Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
Ronny Benjamins Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
een gerechtvaardigd belang van Ronny Benjamins Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Ronny Benjamins Fotografie aan betrokkene.
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
> uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
> facturatie
> bedrijfswebsite met portfolio
> afleveren fotobestanden, fotoafdrukken, videofilm
> informatie over wijzigen producten en diensten
> telefonisch contact, e-mailcontact
> uitvoering wettelijke verplichtingen
Delen van persoonsgegevens met derden:
Ronny Benjamins Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bewaarduur van persoonsgegevens:
Ronny Benjamins Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden”. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. Ronny Benjamins Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.
Gebruik van cookies op website:
Ronny Benjamins Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Beveiliging van de door Ronny Benjamins Fotografie vastgelegde persoonsgegevens:
Ronny Benjamins Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ronny Benjamins Fotografie. Als zich toch onverhoopt een data-lek voordoet, dan zal Ronny Benjamins Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data-lek zo veel mogelijke te beperken. Ronny Benjamins Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het data-lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Ronny Benjamins Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.
Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering van de persoonsgegevens:
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Ronny Benjamins Fotografie via post@ronnybenjamins.nl
Intrekken toestemming:
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Ronny Benjamins Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.